Hoppa till innehåll

Köpe­kontrakt & köpebrev – detta gäller

Efter en intensiv budgivning kan det lätt kännas som att du är i hamn med bostadsaffären. Men ingenting är helt klart förrän både säljare och köpare har undertecknat köpekontraktet. Vad som ska ingå i kontraktet och vad som skiljer ett köpekontrakt från ett köpebrev kan du läsa mer om här.

Köpekontrakt – knyter ihop bostadsaffären

Det är först när både säljare och köpare har undertecknat köpekontraktet som bostadsaffären är avslutad. Innan dess är ingen av parterna bundna till bud de lagt under budgivningen och kan därmed dra sig ur. Därför är det viktigt att ni så snart som möjligt undertecknar köpekontraktet vid försäljningen av hus, bostadsrätt eller annan typ av fastighet.

Köpekontraktets innehåll – fyra minimikrav

Det finns fyra minimikrav för att ett köpekontrakt ska vara juridiskt giltigt:

  • Kontraktet ska vara skriftligt.
  • Det ska vara undertecknat av både köpare och säljare.
  • Det ska innehålla information om köpeskilling och köpeobjektets registerbeteckning.
  • Det ska innehålla en överlåtelseförklaring.

Det finns dessutom många andra punkter som kan vara bra att ta med i köpekontraktet. Ju fler av dem ni tar med desto bättre, även om vissa kan verka små och obetydliga. Några exempel på fler uppgifter som kan vara bra att ha med är hur stor handpenning som ska betalas, datum för tillträde och personuppgifter till köpare och säljare. Eventuella villkor och svävarvillkor för affären, som kan beröra till exempel besiktning eller lånelöften, är också sådant som är bra att skriva in i köpeavtalet.

Det är viktigt att båda parter är överens om villkoren innan kontraktet undertecknas. Ta därför gärna hjälp av er mäklare för att klargöra allting innan ni skriver på.

Vad är svävarvillkor?

Målet när ni ska skriva kontrakt för hus eller bostadsrätt är att det ska vara slutgiltigt, men en affär kan riskera att avbrytas om ni har skrivit in villkor i kontraktet. Ofta är villkoren formulerade så att någon av parterna har rätt att kliva av köpet ifall något av villkoren inte uppfylls. Det gör att du kan säga att affären lämnas “svävande” fram till en viss tidpunkt, eller tills ett visst villkor är uppfyllt. Därför kallas den här typen av villkor för svävarvillkor.

Eventuella svävarvillkor måste tas med i köpeavtalet och i ett eventuellt köpebrev för att vara juridiskt bindande. De får inte heller avtalas att gälla för mer än två år eftersom hela avtalet i sådana fall blir ogiltigt. Exempelvis finns det vid köp av bostadsrätt nästan alltid ett svävarvillkor om att köparen måste godkännas av bostadsrättsföreningen för att köpet ska bli giltigt. Ett annat exempel på svävarvillkor är att köpet endast blir giltigt om köparen betalar hela köpeskillingen.

Köpekontrakt, överlåtelseavtal eller upplåtelseavtal?

Det finns mer än ett sätt att bli ägare till en ny bostad. Det vanligaste är såklart genom att köpa den. Köper du ett hus är det själva fastigheten du köper och då skriver du ett köpekontrakt. Är det däremot en bostadsrätt är det rätten att bo i bostaden som byter ägare. Köpet är då en form av överlåtelse och regleras av ett överlåtelseavtal.

Förutom genom köp kan en bostad även överlåtas genom arv, testamente eller gåva. Oavsett hur bostaden överlåts till en ny ägare är det dock viktigt att teckna ett överlåtelseavtal som bevisar att den gamla ägaren överlåter rättigheterna för bostaden till den nya ägaren.

Det finns också så kallade upplåtelseavtal. Ett sådant tecknas mellan bostadsrättsföreningen och köparen första gången en nyproducerad bostadsrätt säljs eller när en hyresrätt ombildas till bostadsrätt. Vid nästa försäljning kommer parterna däremot att teckna ett överlåtelseavtal.

Att upprätta ett köpebrev

På tillträdesdagen upprättas ett köpebrev i och med att den återstående köpeskillingen betalas. Det är också nu köparen får tillträde till bostaden. Köpebrevet kan alltså sägas vara ett kvitto på att hela köpeskillingen är betald. Med köpebrevet kan köparen dessutom registrera sig som ny ägare och få lagfart till fastigheten.

Köpebrevets innehåll

Dessa punkter måste ett köpebrev innehålla för att vara juridiskt korrekt.

  • Underskrifter av bägge parter.
  • Överlåtelseförklaring, där säljaren uttryckligen förklarar att bostaden eller fastigheten överlåts till köparen när köpeskillingen är betalad och köpebrevet undertecknat av båda parter.
  • Köpeobjekt. Vid fastighetsförsäljning ska fastighetsbeteckningen framgå.
  • Köpeskilling.

Skillnaden mellan köpebrev och köpekontrakt

Det som skiljer köpebrevet från köpekontraktet är alltså att köpekontraktet binder parterna till affären och innehåller alla eventuella villkor för affären. Köpebrevet är däremot ett bevis på att affären faktiskt är betald och att bostaden eller fastigheten har fått en ny ägare.

Skiljer sig köpekontrakt och köpebrev mellan hus, fastigheter och bostadsrätter?

Den största skillnaden mellan en hus- eller fastighetsaffär och en överlåtelse av en bostadsrätt är att det sällan upprättas ett köpebrev för bostadsrätter. Istället brukar du i dessa fall få en kvittens som bevis på att betalningen är genomförd. Det finns dessutom vissa punkter som passar bättre för respektive typ av avtal. För att allting ska bli korrekt är det bäst om du tar hjälp av din mäklare eller av en juridisk rådgivare när du upprättar de juridiskt bindande avtalen.

Vanliga frågor och svar om köpekontrakt och köpebrev

Vad är köpekontrakt?

Kontraktet avslutar och låser bostadsaffären. Upprättas i nära anslutning till avslutad budgivning.

Vad ska ett köpekontrakt innehålla?

Köpekontraktet ska vara skriftligt och måste innehålla information om köpeskilling, köpeobjektet, en överlåtelseförklaring samt måste vara undertecknat av både köpare och säljare. Annan information som handpenning och tillträdesdag kan vara bra att ha med men är inget krav.

Varför både köpekontrakt och köpebrev?

Genom köpekontraktet blir bostadsaffären bindande mellan köpare och säljare, så länge det inte finns några villkor. Köpebrev skriver parterna under på tillträdesdagen och är ett kvitto på att hela köpeskillingen är betald.

Vart skickar man köpekontrakt?

Ditt köpekontrakt behåller du. Köpebrevet däremot skickar du in till Lantmäteriet när du ska ansöka om lagfart till din nyköpta fastighet.