Hoppa till innehåll

Kundservice

Vilka krav har du rätt att ställa på en mäklare? Eller vilka rättigheter och skyldigheter har du som köpare eller säljare? Ibland är frågorna många vid en bostadsaffär. Och det händer förstås att kunder har synpunkter på hur våra mäklare hanterat sina uppdrag. Här listar vi olika sätt att hantera frågor, reklamationer och klagomål.

Mäklarsamfundets kundvägledare

 

Mäklarsamfundets kundvägledare har mycket lång erfarenhet av mäklarbranschen och kan svara på de flesta frågor som rör bostadsaffären. Hit kan du också vända dig med eventuella synpunkter på hur mäklaren hanterat sitt uppdrag.

Rådfråga en annan mäklare

 

Är du redan i kontakt med en mäklare men önskar ytterligare synpunkter eller information, får du gärna rådfråga flera av våra mäklare. Många av dem har exempelvis specialkompetens inom juridisk och ekonomisk rådgivning. Ett extra samtal kan ge dig kompletterande uppgifter, leda till att eventuella missförstånd klaras upp och förhoppningsvis blir du en nöjdare kund.

Reklamera ett mäklaruppdrag

 

Om du vill gå vidare med en reklamation av mäklarens uppdrag får du gärna skicka en skriftlig reklamation direkt till ansvarig fastighetsmäklare.

  1. Berätta kortfattat på vilket sätt du anser att mäklaren har gjort fel.
  2. Ange vad ditt krav på ersättning är, angivet i kronor.
  3. Bifoga underlag som styrker ditt krav, till exempel en beräkning, en värdering eller en offert.

Vill du reklamera mäklartjänsten ska detta göras inom skälig tid enligt fastighetsmäklarlagen. Det betyder från det att du insett eller borde ha insett de omständigheter som ligger till grund för reklamationen. Anser du dig ha drabbats av ekonomisk skada gäller detsamma för underrättelse om skadeståndskrav.

Reklamation och underrättelse om skadeståndskrav ska meddelas ansvarig fastighetsmäklare personligen. Detta kan göras muntligt eller skriftligt. Skriftlig framställan skickas eller överlämnas till fastighetsmäklaren på den adress som anges i objektsbeskrivningen. Den bortre tidsgränsen för när en reklamation kan framföras är tio år från skadetidpunkten (preskription).

Extern överprövning

Om du är konsument kan du vända dig till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) vid tvist mot fastighetsmäklare i fråga om skadeståndskrav eller krav på nedsättning av provision enligt fastighetsmäklarlagen. Kravet måste dock först ha framförts till mäklaren och tillbakavisats av honom eller henne.

Vidare kan Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare, pröva om mäklaren brustit i sina skyldigheter. FMI kan dock inte pröva frågan om skadestånd. Även allmän domstol är behörig att pröva krav mot fastighetsmäklare.

Klagomål avseende försäkringsförmedling

 

Vid klagomål på utförd försäkringsförmedling ska du som kund i första hand vända dig till personen som har hanterat ärendet för att reda ut eventuella missförstånd. I andra hand kan du som kund kontakta Svensk Fastighetsförmedlings klagomålsansvarig på:

forsakringsdistribution@svenskfast.se.

Svensk Fastighetsförmedling har utsett en gemensam klagomålsansvarig för samtliga franchisebolag. Den som är klagomålsansvarig ansvarar för hantering och beslut av inkomna klagomål i enlighet med regelverket för försäkringsdistribution. Klagomål ska besvaras och motiveras så snart som möjligt. Om svar inte kan lämnas inom 14 dagar ska du som kund få meddelande om att klagomålet är emottaget och information om när svar kan förväntas.

Om vi har försökt att lösa problemen tillsammans och du inte är nöjd med resultatet kan du alltid vända dig till någon instans utanför Svensk Fastighetsförmedling för att få ditt ärende prövat:

  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva privatpersoners försäkringsfrågor. Nämnden tar inte upp tvister som rör ärenden som behandlats i domstol. ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har form av rekommendation.
  • Konsumenternas försäkringsbyrå kan ge dig rådgivning eller vänd dig till din kommunala konsumentvägledare.
  • Dina kommunala konsumentvägledare kan också hjälpa dig.
  • Du kan också gå till domstol med ditt ärende. Närmaste tingsrätt kan lämna information om detta.