Hoppa till innehåll

Fastighets­register – var du hittar vad

Undrar du vem som har lagfart till en fastighet? Eller söker du detaljerad information om en fastighet du själv är ägare till? Med vår guide blir du redo att börja söka svaren i Lantmäteriets fastighetsregister online. Du får bland annat koll på vad som menas med den allmänna delen, hur man gör ett fastighetsregistersutdrag och var du hittar vad.

Vad är fastighetsregistret?

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och vem som äger vad. Fastighetsregistret är offentligt och består av: Allmänna delen, Inskrivningsdelen, Adressdelen, Byggnadsdelen och Taxeringsuppgiftsdelen.

Kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och landets kommuner hjälper Lantmäteriet att samla in och uppdatera fastighetsrelaterad information så att registret hålls aktuellt.

Lagen om fastighetsregistret, fastighetsregisterlagen, innehåller bestämmelser om vilken information som ska anges i registret och i vilket syfte det ska användas och av vem.

De fem olika delarna

Här nedan förklarar vi fastighetsregistrets fem olika delar, var du hittar vad och till vad informationen används.

Fastighetsregistret allmänna del

I den allmänna delen får du en översikt över Sveriges indelning i fastigheter och samfälligheter och du hittar uppgifter som areal, fastighetsbeteckning och rådande planer och bestämmelser. Uppgifterna i den allmänna delen ändras bland annat genom lantmäteriförrättning vilket innebär att fastighetsindelningen förändras. Det kan till exempel vara vid avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning, fastighetsbestämning och anläggningsförrättning.

I den allmänna delen ingår också registerkartan som redovisar all information geografiskt i digital form. Här kan du även se planer och andra markreglerande bestämmelser som detaljplaner, naturreservat, byggnadsminnen och fasta fornlämningar.

Uppgifterna i den allmänna delen är inte garanterade av staten och gäller därför inte i rättsliga sammanhang. Exempelvis kan det förekomma avvikelser mellan den digitala registerkartan och fastighetens rätta gräns. I rättsliga sammanhang är det istället förrättningsakten med tillhörande förrättningskarta som gäller.

Fastighetsregistrets inskrivningsdel

Det är i Fastighetsregistrets inskrivningsdel du ansöker om lagfart om du har köpt eller förvärvat en fastighet vid arv, bodelning, gåva eller dödsbo. Lagfarten är beviset på att det är du som är ägare av fastigheten. När din ansökan godkänts, uppdateras fastighetsregistret med dig som ägare.

Fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller inte bara information om lagfarter, tomträtter och inteckningar. Här finns också uppgifter om konkurs och utmätning, avtalsservitut, nyttjanderätter och ägarhistorik. Inskrivningsinformationen används bland annat av banker som underlag för kreditgivning. Informationen uppdateras varje vardag under hela året. Till skillnad mot den allmänna delen garanteras inskrivningsdelens uppgifter av staten och gäller i rättsliga sammanhang.

Fastighetsregistrets adressdel

Adressdelen innehåller uppgifter om så kallade belägenhetsadresser, som anger positionen för en viss plats utan att använda koordinater. En belägenhetsadress är unik och består av ett antal adresskomponenter som behövs för att hitta rätt – kommun, geografisk kommundel, adressområde, adressplats och tilläggsinformation som postnummer, postort och populärnamn.

Fastighetsregistrets adressdel utgör basen för samhällets adressförsörjning. Bland annat så skickas adresserna kontinuerligt till Skatteverket för att användas som grund för folkbokföringen och till PostNord AB för postnummersättning. Även för polis, sjukvård och brandkår är adressdelen viktig, särskilt vid utryckning.

Fastighetsregistrets adressdel uppdateras av respektive kommun när det tas beslut om ny eller ändrad adress.

Fastighetsregistrets byggnadsdel

I fastighetsregistrets byggnadsdel hittar du information om byggnader i Sverige, allt från bostadsbyggnader till allmänna byggnader för till exempel industri, kultur eller lantbruk. Främst används denna information inom statlig, kommunal och privat verksamhet.

Fastighetsregistrets taxeringsuppgiftsdel

Här hittar du taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader. De används inom flera områden, bland annat av banken som underlag vid kreditgivning och av mäklare inför en försäljning. Fastighetstaxeringen fastställs årligen av Skatteverket och görs tillgänglig vid årsskiftet via Lantmäteriet.

Fastighetsregisterutdrag

Det finns olika sätt att få tillgång till informationen i Fastighetsregistret, här hittar du några av de vanligaste.

Beställ fastighetsregisterutdrag online

Du kan beställa ett allmänt utdrag på en fastighet ur fastighetsregistret online. Det är kostnadsfritt och du behöver bara din mejladress och aktuell fastighetsbeteckning. Utdraget är en sammanställning av den mest efterfrågade informationen, bland annat vem som är juridisk ägare av fastigheten, inteckningar och taxeringsuppgifter samt uppgifter om gemensamhetsanläggningar och samfälligheter som är kopplade till fastigheten.

Tjänsten Min fastighet

Vill du ha information om dina egna fastigheter, tomträtter, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter kan du använda Min fastighet. Tjänsten är kostnadsfri och du kan bland annat se areal, gränser, inteckningar, taxeringsvärde, planer och bestämmelser med mera.

Kundtjänst

Via Lantmäteriets kundtjänst kan du beställa uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen.

Återförsäljare

Beställer du fastighetsinformation från Lantmäteriets återförsäljare kan du dessutom få hjälp med anpassning och bearbetning av informationen.