Hoppa till innehåll

Bodelning – så fungerar det

Ert äktenskap eller samboförhållande har tagit slut och ni behöver göra en bodelning. Men vad är det egentligen som gäller och hur går bodelningen till vid skilsmässa, som sambos eller vid dödsfall? Vem har rätt att bo kvar i huset eller bostadsrätten och hur hanteras skulder och lån? Detta och mycket mer hittar du svar på i vår guide.

Vad är bodelning?

En bodelning betyder att du och din partner delar upp er gemensamma egendom mellan er. Många gånger görs en bodelning på grund av skilsmässa eller för att två sambos flyttar isär. Men en bodelning görs även vid dödsfall och i vissa fall också under äktenskap, utan att makarna skiljer sig. Det finns olika regler för vad som gäller vid en bodelning beroende på vilket förhållande personerna har eller har haft och vilken egendom det gäller.

Så går en bodelning till

För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Även om reglerna för en bodelning skiljer sig åt beroende på vilket förhållande parterna har, finns det alltid några steg som ingår.

  1. Bouppteckning

För att veta vilket värde er gemensamma egendom har kan det vara bra att göra en bouppteckning som visar vilka tillgångar du respektive din partner har, vad de är värda, om några tillgångar är enskild egendom, om ni har några skulder samt om dessa är kopplade till den enskilda egendomen. Bouppteckningen ska göras utifrån de egendomsförhållanden som förelåg vid tidpunkten för ansökan om skilsmässa, när ni avslutade samboförhållandet eller vid dödsfallet. Men ni kan också göra en förteckning av tillgångar och skulder direkt i bodelningshandlingen.

  1. Beräkna andelar

Utifrån bouppteckningen ska ni värdera era tillgångar och skulder. I de allra flesta fall är regeln att ni ska dela den egendom som ingår i bodelningen lika mellan er efter att eventuella skulder har räknats bort. Har ert äktenskap eller samboförhållande varit kortvarigt, alltså under fem år, kan det göras ett undantag som då kallas jämkning.

  1. Lottläggning

Nu ska ni bestämma vem som ska få vad, alltså hur tillgångarna ska fördelas mellan er utifrån era önskemål och det beräknade värdet.

  1. Bodelningsavtal

Sista steget är att skriva ett avtal som fastställer bodelningen och lottläggningen, detta är ett så kallat bodelningsavtal. Eftersom ni delar upp egendomen på valfritt sätt kan det hända att den ena parten måste betala den andra pengar för att fördelningen ska bli helt lika.

Specifika regler för...

… bodelning vid skilsmässa

När ni skiljer er är det bra att göra en bodelning av all egendom som ni äger tillsammans, eller som var och en av er äger och som är giftorättsgods. Värdet av giftorättsgodset ska nämligen fördelas lika mellan er, om ni inte är överens om något annat. Undantagen från bodelningen är egendom som någon av er äger och som genom ett äktenskapsförord i förväg har avtalats som enskild egendom. Detta gäller också sådant som i ett testamente eller gåvobrev uttryckligen ärvts av eller givits till den ena parten som enskild egendom.

Ansök om äktenskapsskillnad innan bodelningsavtal

Innan ni skriver bodelningsavtalet måste ni ansöka om äktenskapsskillnad, alltså skilsmässa, hos tingsrätten. Det vanligaste är att göra bodelningen efter att äktenskapet har upplösts, men den går också att göra tidigare. Har ni till exempel barn som är under 16 år kommer ni att få en betänketid på sex månader innan skilsmässan går igenom. Under denna betänketid är det många som gör bodelningen. Efter att äktenskapet har upplöst finns det ingen tidsgräns för när ni måste göra bodelningen, men ett tips är att göra den i anslutning till skilsmässan då det blir enklare att räkna ut värdet på era gemensamma tillgångar. Att registrera bodelningen hos Skatteverket är frivilligt.

Bodelning av bostadsrätt, hus eller hyresrätt vid skilsmässa

Även bostaden är i de flesta fall giftorättsgods. Därför kommer ert hus, bostadsrätt eller hyresrätt att ingå i bodelningen. I de flesta fall tar den ena parten över bostaden och kompenserar den andra parten ekonomiskt för detta. Den av er som tar över bostaden kommer också att ta över huslånet vid bodelningen. Längre ner i guiden hittar du mer information om hur ni gör med bolånet vid bodelning.

… bodelning om ni är sambos

Vid ett samboförhållande regleras bodelningen av sambolagen. Det innebär att endast de tillgångar som ni införskaffat för gemensamt bruk, ska ingå i en eventuell bodelning. Denna egendom kallas samboegendom. Det finns dock inga krav på att göra en bodelning när samboförhållandet upphör, men parterna kan upp till ett år efter att förhållandet tagit slut begära en sådan. 

Bodelning av bostadsrätt, hus eller hyresrätt för sambos

För att en bostad ska ingå i bodelningen mellan sambos måste den:

  • ha köpts med syftet att ni ska använda den tillsammans.
  • ha använts som er gemensamma bostad.
  • inte utgöra enskild egendom enligt gåva eller testamente.
  • inte vara undantagen en bodelning genom ett samboavtal.

Uppfyller huset, bostadsrätten eller hyresrätten dessa krav utgör den samboegendom och kommer att ingå i bodelningen. I en bodelning mellan sambos kommer då den av er som har bäst behov av bostaden få den på sin lott, oavsett vem som står på kontraktet eller lagfarten. Den andra parten blir kompenserad i form av annan egendom eller pengar. Några saker som brukar styra vem som får bostaden är vem som har vårdnaden om barnen, de ekonomiska förutsättningarna och möjligheten att hitta en ny bostad.

… bodelning under äktenskapet

Även om det vanligaste är att göra en bodelning i samband med att ett förhållande upphör går det att göra en trots att ni fortsätter vara gifta. Förutsättningen för detta är att ni båda går med på det och är överens om hur bodelningen ska göras. En vanlig anledning till att göra en bodelning under äktenskapet är att den ena maken driver någon form av företag och vill skydda den andra makens tillgångar om företaget skulle gå i konkurs. För att en bodelning under äktenskapet ska vara giltig måste den anmälas till Skatteverket innan ni skriver bodelningsavtalet.

… bodelning vid dödsfall

Om den ena maken i ett äktenskap avlider brukar en bodelning göras. En skillnad från bodelning vid skilsmässa är att arvingar och testamentstagare tar den bortgångnes plats. Det betyder att det oftast är fler inblandade än vid en skilsmässa. En annan skillnad är att reglerna för övertagandet av bostaden bara gäller för den kvarvarande maken.

För sambos finns ingen lag som säger att det måste ske en bodelning vid dödsfall. Däremot kan den efterlevande sambon begära en. Då tillfaller hälften av den bostad eller det bohag som köpts för gemensamt bruk sambon, efter att skulderna har räknats bort.

Skulder, lån och fastighet – några exempel vid bodelning

För att allting ska bli rätt vid bodelningen gäller det att ha tungan rätt i mun när det kommer till hur ni ska tänka om någon av er har skulder, vad ni ska göra med bolånet och hur ni gör med en eventuell fastighet. Nedan följer exempel på bodelning av fastighet samt två räkneexempel på vad som händer om någon av er har skulder.

Bodelning av fastighet

Vid en skilsmässa ingår eventuella fastigheter ofta vid bodelningen. Är ni sambos är det inte riktigt lika vanligt eftersom vissa krav måste vara uppfyllda för att en fastighet ska ingå. Men för att bodelningen av fastigheten ska bli rätt kommer ni oavsett att behöva göra en del beräkningar.

Till att börja med måste ni räkna ut fastighetens värde med utgångspunkt i dess marknadsvärde. Kommer ni inte överens om värdet kan ni anlita en mäklare som hjälper er med värderingen av bostaden. Därefter räknar ni bort en så kallad latent skatt, vilket är den vinstskatt ni skulle ha betalat om ni sålt bostaden samt försäljningskostnader som till exempel mäklararvodet.

Vanligtvis tar den ena parten över bostaden och kompenserar den andra parten med en summa pengar som motsvarar halva fastighetens värde. Kan ni inte komma överens om vem som ska ta över bostaden har hen som har störst behov av den rätt att ta över den. Det kan också bli fråga om en tvångsförsäljning. En sådan måste man ansöka om i tingsrätten.

Vad händer med bolånet?

Oftast följer bolånet med fastigheten som står som säkerhet för lånet. Det betyder att om en av er bor kvar kommer hen att ta över ansvaret för bolånet. Dock måste ni omförhandla bolånet med banken innan det kan ske. Detta är för att banken vill göra en bedömning av om den part som ska bo kvar har råd att stå kvar på lånet ensam. Godkänner banken detta löser parten som ska stå kvar på lånet ut den andra parten och ansöker om ett nytt bolån. Nekar banken får lånet inte skrivas över och då måste ni båda stå kvar på lånet, eller så behöver ni sälja fastigheten.

Skulder vid bodelning

Skulderna räknas alltid bort vid en bodelning, både för sambos och vid skilsmässa. Det innebär att värdet av den skuldsatta partens tillgångar räknas bort i bodelningen innan båda parters tillgångar räknas samman. Detta gäller bara för skulder ni har för tillgångar som räknas som giftorättsgods eller samboegendom och som därför ingår i bodelningen. Såhär kan ett räkneexempel se ut om skulderna är lägre än tillgångarna:

Mimmi och Pelle ska göra en bodelning på grund av skilsmässa. Deras respektive del av värdet på tillgångarna är 300 000 kronor. Pelle har dock skulder på 150 000 kronor. Dessa 150 000 kronor dras av från Pelles del, vilket betyder att han tillför 150 000 kronor till bodelningen. Mimmi tillför hela sin del på 300 000 kronor då hon inte har några skulder. Det innebär att värdet av de gemensamma tillgångarna Mimmi och Pelle ska dela på är 450 000 kronor. Alltså kommer vardera part tilldelas tillgångar som motsvarar 225 000 kronor vid lottläggningen.

Är skulderna högre än tillgångarna kan det vara så att parten som inte har några skulder får ut mindre egendom i bodelningen. Du kan dock aldrig hamna på minus, och kommer därför aldrig att behöva betala den andra partens skulder. Exempel:

Pelle har skulder på 400 000 kronor, vilket överskrider värdet på hans del av tillgångarna. Det innebär att han tillför 0 kronor till bodelningen. Därför blir det bara Mimmi som tillför sin del på 300 000 kronor till bodelningen. Parterna får därför 150 000 kronor var.

Dessa exempel gäller endast för sådant som är giftorättsgods eller samboegendom. Har någon av parterna skulder som är kopplade till enskild egendom tas de inte med i bodelningen och inget avdrag kommer att göras.

Vanliga frågor och svar om bodelning

Vad innebär bodelning?

Vid en bodelning delar du och din partner upp ert giftorättsgods eller er samboegendom mellan er. Oftast görs en bodelning i och med att ett förhållande tar slut, exempelvis vid en skilsmässa eller om två sambos flyttar isär. Men den kan också göras under ett äktenskap eller vid dödsfall.

Hur går en bodelning till?

Beroende på vilket förhållande ni har finns det vissa skillnader i vad som gäller vid en bodelning. Dock kommer ni alltid att behöva gå igenom dessa fyra steg: Bouppteckning, beräkna andelar, lottläggning och skriva bodelningsavtal.

Hur lång tid tar en bodelning – med och utan bodelningsförrättare?

Är ni överens och gör den själva behöver en bodelning inte ta särskilt lång tid. Är ni däremot inte överens kommer ni att behöva ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Handläggningstiden för en sådan varierar och bodelningen kan i det här fallet därför dra ut på tiden.

Vem betalar för bodelningsförrättare?

Utgångspunkten är att båda parterna ska betala hälften av arvodet för bodelningsförrättaren. Dock kan bodelningsförrättaren besluta om en annan fördelning om en av parterna har orsakat onödiga kostnader, eller om någon av parternas ekonomiska förhållanden ger anledning till det.

Vad kostar en bodelning?

Gör ni bodelningen själva finns inga direkta kostnader kopplade till bodelningen. Tar ni hjälp av en jurist beror det på juristens arvode. Ansöker ni om hjälp av en bodelningsförrättare hos tingsrätten kostar ansökan 900 kronor. Till det tillkommer bodelningsförrättarens arvode.

När måste bodelning ske vid skilsmässa?

Det bästa är att göra bodelningen så nära inpå skilsmässan som möjligt eftersom det då är enklast att beräkna värdet av de tillgångar som ska ingå i bodelningen. Det finns dock ingen tidsgräns för när ni måste ha gjort bodelningen efter att äktenskapet är upplöst. Vid ett samboförhållande som tar slut kan den ena parten begära bodelning upp till ett år efter att förhållandet avslutats.