Hoppa till innehåll

Energi­deklaration – bra att veta

Hög energiförbrukning leder till höga kostnader. Med en professionellt utförd energibesiktning uppfyller du som ägare inte bara kravet enligt lag, utan du får också koll på och kan minska dina elkostnader samtidigt som du värnar om miljön. I vår guide får du veta vad en energideklaration kostar, vad det innebär med energiprestanda och varför det gynnar dig som ägare att göra en energideklaration.

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument som ger dig information om byggnadens energianvändning. Deklarationen berättar bland annat vad byggnaden har för energiprestanda och energiklass (A–G), hur energianvändningen ser ut, och eventuella förslag till effektivisering för att sänka energiförbrukningen.

Först görs en energibesiktning

Det är efter en energibesiktning du får din energideklaration. Besiktningen utförs av en certifierad expert som går igenom de faktorer som påverkar energianvändningen. Till exempel primära värmekällor i huset som element eller termostatventiler. Varmvatten, som är en stor energianvändare, undersöks också. Utöver det besiktigas tak och vindar, isolering, dörrar och fönster, så att allt är tätt och det inte förekommer energiläckage. Ofta bedöms även husets allmänkondition i fråga om konstruktion och ventilation.

All data analyseras med hjälp av ett energiberäkningssystem som visar var energianvändningen kan minskas. Du får en rapport med åtgärdsförslag anpassade till ditt hus samt uppgifter som visar hur mycket varje åtgärd ger i energiminskning, besparing i kronor och vilken ekonomisk investering som krävs från dig. Energiexperten lägger in uppgifterna från energibesiktningen direkt i Boverkets register för energideklarationer. När allt är klart kan den laddas ned därifrån. Boverket är de som kontrollerar och dokumenterar undersökningarna, men de genomför själva inga besiktningar.

Energideklaration är ett krav enligt lag

Lagkravet om energideklaration infördes för att vi ska energieffektivisera våra byggnader och främja en god inomhusmiljö. Vid en försäljning är säljaren vanligtvis ansvarig för att kunna redovisa en energideklaration som inte får vara äldre än 10 år. Om giltig energideklaration saknas kan Boverket ålägga säljaren vite. Dessutom har köparen rätt att beställa en energideklaration inom sex månader från tillträdet på säljarens bekostnad. Väljer du att inte upprätta en energideklaration kan det vara klokt att dubbelkolla med Boverket så att du inte har missförstått reglerna.

Även om du inte går i säljtankar kan det vara bra att uppdatera din energideklaration så du vet hur mycket energi huset drar idag och hur du kan energieffektivisera det. I det långa loppet kommer det att sänka dina kostnader och spara på planetens resurser. För en bostadsrättsförening kan energibesparingar sänka utgifterna rejält på sikt.

Ytterligare ett viktigt syfte med energideklarationen är att det blir möjligt för köpare att uppskatta och jämföra energikostnaden för olika bostäder. Ett energisnålt hus är mer attraktivt än ett hus som är dyrt i drift. Och en köpare tar ofta hänsyn till energikostnaden i valet av bostadsköp.

Skillnader för energideklaration beroende på byggnad och boende

Ansvaret för att upprätta en ny energideklaration skiljer sig beroende på vilken typ av byggnad och boende du har. Här nedan går vi igenom vad som gäller för några vanliga bostäder:

 • Hus- och ägarlägenheter
  När det gäller småhus är det tillräckligt att en energideklaration finns när huset säljs, vilket innebär att en giltig energideklaration ska finnas när försäljningskontrakt skrivs och överlämnas till köparen. Vid förmedling av ägarlägenhet gäller samma regler som för småhus. Energideklarationen ska avse den del av byggnaden som omfattas av ägarlägenheten. Om det finns en energideklaration som avser hela byggnaden, det vill säga om det är ett gemensamt uppvärmningssystem, kan denna användas av samtliga ägare.
 • Bostadsrätt
  Det ska alltid finnas en giltig energideklaration för byggnader som upplåts med bostadsrätt. Och det är föreningens skyldighet att tillgodose bostadsrättssäljaren med en giltig sådan vid marknadsföringen av bostaden. Föreningens energideklaration ska även finnas tillgänglig vid visning.
 • Fritidshus
  Ett fritidshus behöver inte energideklareras om det uppfyller något av dessa alternativ: det används mindre än fyra månader per år eller energianvändningen är max 25 % av helårsförbrukningen. Och ingen får heller ha varit skriven på fastigheten under någon tid under det senaste året före försäljningen.
 • Nyproduktion
  Vid nybyggnation är det byggherren som ska se till att en energideklaration upprättas. Om en byggnad ska energideklareras innan det finns uppmätta värden av energianvändningen, till exempel vid en försäljning, får deklarationen upprättas på beräknade värden. En korrekt energideklaration ska sedan upprättas allra senast 2 år efter att byggnaden tagits i bruk.

Energideklaration och pris

Kostnaden för en energideklaration kan variera. Några faktorer som spelar in är vilken aktör som anlitas, vilken typ av hus du har och var det ligger. Det finns flera aktörer på marknaden som utför en energibesiktning och du bör räkna med en kostnad från 3 000 till 5 000 kronor. Kostnaden för en energideklaration är avdragsgill vid försäljning.

Energiprestanda

Den som utför en energibesiktning av din bostad kan ofta hjälpa dig med råd om hur du kan minska din förbrukning vilket i sin tur kommer att förbättra din energiprestanda. Energiprestanda är ett mått på hur bra en byggnad är på hållbar energianvändning. Har du en låg energiprestanda är det ett bra säljargument vid en försäljning.

Faktorer som påverkar energiprestanda för hus

För att räkna ut energiprestanda för ett hus utgår man från den energi som går åt för byggnadens användning. Hit räknas värme, varmvatten, fastighetsel och luftkonditionering. Därefter viktas resultatet beroende på vilka energislag som används.

Värmer du upp ditt hus med hållbara energikällor såsom fjärrvärme, vilket till största del kommer från återvunna sopor och skogsavfall, får du en lättare viktning. El är en värdefull resurs som vi inte ska slösa med och som därmed viktas högre. Om du ska värma huset med en elbaserad värmekälla och få en bra energiklass måste du därför välja en effektiv värmepump. Fossila bränslen såsom gas och olja ger en hög viktning i deklarationen.

För att hus ska kunna jämföras över hela landet ingår även en geografisk korrigeringsfaktor som fastställts för varje kommun i hela landet. Det gör att ett hus med en viss energiklass i norra Sverige kan jämföras med ett hus i södra Sverige, även om utomhusklimatet skiljer sig åt.

Energiklass för olika byggnader

Byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital vilket avgör vilken energiklass (A–G) byggnaden tillhör. Energiprestandan ska inte förväxlas med begreppet energiförbrukning, som är det du kan avläsa på din elfaktura. Ett nyare hus hamnar oftast i den högre energiklassen A–C, medan en äldre byggnad ofta hamnar på energiklass D–G. Har ett äldre hus renoverats med nya fönster och tilläggsisolering kan det dock hamna i den högre energiklassen.

Välj Anticimex för din energideklaration

Tillsammans med Anticimex kan vi erbjuda ett extra förmånligt pris på energibesiktningar. Läs mer om vad som ingår och hur det går till hos Anticimex.

Vanliga frågor och svar om energideklaration

Vad kostar en energideklaration?

Från cirka 2500 kronor. Det beror dels på vilken typ av hus du har och vart i landet det ligger.

Hur beräknas energideklaration?

Den beräknas på byggnadens energiförsörjning.

När ska energideklaration göras och hur ofta?

En energideklaration är giltig i 10 år. Står du inför en försäljning och har vidtagit åtgärder för att energieffektivisera ditt hus bör du ta fram en uppdaterad energideklaration som ger rätt bild till potentiella köpare.

Vem utför energideklaration?

Det görs av en certifierad energiexpert på uppdrag av ägaren.