Hoppa till innehåll
Sverige
 
Budgivning pågår
Utgångspris: 
4 000 000 kr

På denna bostad visas inga aktuella bud. Kontakta mäklaren för mer information. Läs mer om budgivning.

Anmäl intresse
Roger Axelsson, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ansvarig mäklare
Roger Axelsson
Fastighetsmäklare och Skogsmästare
Tidaholm

Härja Ekekullen Skogsskifte 1

Budgivning pågår
Utgångspris: 
4 000 000 kr

På denna bostad visas inga aktuella bud. Kontakta mäklaren för mer information. Läs mer om budgivning.

Anmäl intresse
Roger Axelsson, Mäklare Svensk Fastighetsförmedling
Ansvarig mäklare
Roger Axelsson
Fastighetsmäklare och Skogsmästare

Obebyggd skogsfastighet med i rätta åldersklasserna för högsta framtida tillväxt!

  • Typ: Lantbruk/Gård
  • Inriktning: Skog
  • Tomtarea: 314 000 kvm
  • Totalarea: 314 000 kvm
  • Upplåtelseform: Äganderätt

Unikt tillfälle att förvärva en välskött skogsfastighet med rätta åldersfördelningen för snabb volym och värdetillväxt. Fastigheten är belägen i Härja ca. 1,5 söder om Tidaholm och knappt 4 mil norr om Jönköping. Skogsmarken är på ett skifte med både bra bas och bilvägsnät med tåliga markstrukturer vilket ger möjligheter för både kostnadseffektiv skogsskötsel och högre virkespriser. Skogsmarkens bonitet, d.v.s. skogens tillväxtpotential är hela 9,0 m³sk vilket med nuvarande åldersfördelning ger en årlig tillväxt om 226 m³sk på fastighetsnivå. Total skogsvolym enligt skogsuppskattning är bedömd till 5 409 m³sk vilket innebär 172 m³sk/ha. Trädslagsfördelning enl skogsuppskattning tall 14%, gran 76% och löv 10% . Föreslagen avverkning enligt nyupprättad skogsbruksplanen 2 396 m³sk, mestadels föryngringsavverkning, vilket ger unika förutsättningar för långsiktig finansiering av förvärvet.

Jakten tillfaller naturligtvis den nya ägaren i samband med tillträde och jaktbart vilt är älg, kron och dovhjort, rådjur, hare, räv men även gott om vildsvin. Markerna ingår i ett älgjaktlag och småvilt bedrivs enskilt.

Fastigheten säljs genom skriftliga bud antingen via post eller mail. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt vilket innebär att säljare fritt kan välja köpare och kan avsluta budgivning närhelst han önskar.

Fastigheten skall avstyckas och säljs obebyggd. Tillträde kan ske efter avstyckning vunnit laga kraft.

I samband med denna försäljning sker även försäljning av intilliggande skogsskifte. Bud kan lämnas separat eller tillsammans.

Prospekt finns på hemsidan under dokument eller beställs genom ansvarig mäklare.

Om Lantbruket

Sammanfattning

Typ: Lantbruk/Gård
Inriktning: Skog
Tomtarea: 314 000 kvm
Totalarea: 314 000 kvm
Utgångspris: 4 000 000 kr
Upplåtelseform: Äganderätt
Tomtareauppgift enligt: Mätning

Byggnadssätt

Kommentar: Aktuell del av fastighet saknar byggnader

Allmänt

Län: Västra Götaland
Kommun: Tidaholm
Fastighetsbeteckning: Del av TIDAHOLM EKEKULLEN 1:2

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: Tidaholm Vädbäcken Ga:2
Tidaholm Vädbäcken Ga:1
Tidaholm Berga Ga:1

Mark

Skog

Area: 31,4 ha

Fastighetsuppgifter

Arealuppgifter

Arealer från skogsuppskattning

Skogsuppgifter

Skog S2: 2210 m3sk
Skog S1: 1446 m3sk
Total volym: 5409 m3sk
Bonitet: 9 m3sk/ha/år
Skogsbruksplan: Skogsbruksplan upprättad september 2021. Detta skogsskifte domineras av yngre tillväxtskogar i ålderns 10-19 år vilket ger en mycket god tillväxtpotential för skogen. Vidare finns skogar i avverkningsbar ålder som enligt avverkningsförslag ger en bedömd volym om 2 396 m3sk mestadels föryngringsavverkning. Med boniteten 9,0 får fastigheten en förväntad årlig tillväxt på 226 m3sk per år första tillväxtsäsongen. Detta innebär om ingen avverkning sker kommer fastigheten volym öka med ca. 2 200 m3sk på 10 år till drygt 7 500 m3sk. (50% tillväxt)
Skogsvård: Fastigheten har inledningsvis ett röjningsbehov på drygt 10 ha.
Fastighetsgränser: Fastighetsgränser är inte utmärkta i fält och kan i många fall vara svåra att finna i terrängen. Vid oklarheter ombeds intresserade spekulanter kontakta ansvarig mäklare

Avstyckning

Skogsmark som skall säljas förutsätter lantmäteriförrättning genom avstyckning eller fastighetsreglering kommer godkännas av lantmäteriet. Ansökan om lantmäteriförrättning skall upprättas. Köpekontrakt kan upprättas under handläggningstid men tillträde kan ske först när lantmäteriförrättning vinner laga kraft.

Besiktning och undersökningsplikt

Eftersom mycket av den skogliga informationen kommer från en skogsbruksplan är det viktigt att
känna till att skogsuppgifterna i en skogsbruksplan mäts okulärt och som stickprov. Detta medför att uppgifterna i en skogsbruksplan är ungefärliga och Ibland kan uppgifterna skilja sig mellan skogsbruksplanen och verkligheten. Denna skogsbruksplan är upprättad enligt gängse metoder och det åligger köparen
att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

Visning

Visning sker på egen hand. Vid fältbesök skall sedvanlig hänsyn till boende samt växande skog och gröda iakttagas. Vid behov kan särskild visning erhållas. Kontakt med mäklare tas i så fall.

Jakt

Jakten tillfaller ny ägare vid tillträde. Markerna ingår i ett älgjaktlag och övrig jakt bedrivs enskilt. Jaktbart vilt är bl.a. älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin rådjur.

Tillträde

Tillträde till nybildad fastighet sker när avstyckning eller eventuell fastighetsreglering vinner laga kraft

Naturvärden

Generellt i produktionsbestånden gäller att man bör sträva efter att öka andelen död ved i skogslandskapet. Detta är en av de största bristvarorna i dagens välskötta skogar. Enstaka grövre vindfällen och torrträd i bestånden bör lämnas utan åtgärd. Dessa enkla åtgärder, som är till gagn för insekter och vedsvampar, höjer naturvärdena väsentligt på fastigheten. Naturvårdsmålen för fastigheten bygger på att värna de bestånd som klassats som NS (naturvård skötsel), NO (naturvård orört) och PF (produktion med förstärkt naturvård).
Fastigheten har 5,7 % NO. Certifieringskravet är 10% NO, NS och PF. Kant zoner av löv skall skapas utmed inägor, mossar och vattendrag. Detta innebär att man inte planterar ut mot dessa, utan lämnar en kantzon av löv. Vidare så skall det lämnas naturvårdsträd av t ex av gammal grov ek, tall och asp. Död ved äldre än 1 år lämnas alltid kvar i bestånden. Högstubbar tillverkas både i slutavverkningar och gallringar.

Annat

Projektering vindkraft
Vindkraftsområde projekteras av Vattenfall. Vattenfall har ansökt om förlängd igångsättningstid för projektet då det finns svårigheter att hinna driftsätta alla vindkraftverk senast hösten 2021 enligt tillståndet. Vattenfalls avsikt är att bygga vindkraftverken förutsatt att ett positivt investeringsbeslut tas av Vattenfalls ledningsgrupp. Tillståndet avser 12 st vindkraftsverk med en total höjd på max 180 m. Avstyckad fastighet kommer vara berättigad till arrendeintäkter ifall projektet genomförs.Kontakta fastighetsmäklaren för mer info eller läs på Vattenfalls hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/velinga

Ekonomi

Utgångspris

4 000 000 kr

Taxering

Taxeringsvärdet är: Ej fastställt
Typkod: 110, Lantbruksenhet obebyggd

Pantbrev

Det finns 7 st pantbrev uttaget om sammanlagt 5 763 500 kr.
Inteckningar kommer fördelas mellan respektive fastighet vis avstyckning. Exakt belopp som följer respektive fastighet är ej bestämt

Försäljningssätt

Bud, senast: 2021-10-17
Beskrivning: Fastigheten säljs genom skriftliga bud antingen via post eller mail. (Vid eventuella tveksamheter att bud inkommit rekommenderas kontakt med ansvarig fastighetsmäklare)
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Det innebär t.ex. att säljaren kan välja bort budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Vid flera budgivare kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.
Prospekt finns på hemsidan under dokument eller beställs genom ansvarig mäklare.
Betalningsvillkor: 10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Alla bilder

+ 18 Visa alla 24 bilder
 

Karta & område

Härja Ekekullen Skogsskifte 1, Tidaholm

Kontakt

Budgivning pågår

Just nu pågår budgivningen men du har fortfarande chans att kontakta mäklare.

500 tecken kvar
Har du lånelöfte?
Jag vill ansöka om lånelöfte via

Hämta uppgifter automatiskt

Eller fyll i på egen hand
Ta del av vår integritetspolicy

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack, dina uppgifter är sparade!

Du fyllde inte i någon e-postadress. Ange den nedan för att inte missa någon information.
Ta del av vår integritetspolicy

Bilder

Planritning