Frågor och svar

  

Våra mäklare kan svara på de flesta av dina frågor. De tar vid behov hjälp av våra jurister. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna.

Om att sälja

  Svar

  Enkelt uttryckt ansvarar säljaren endast för fel i fastigheten om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om fastigheten annars avviker från vad köparen haft anledning att förutsätta vid köpet.

  Övriga fel ansvarar köparen för. Köparen får dessutom inte åberopa fel som han vid en noggrann undersökning av fastigheten kunnat upptäcka.

  Svar

  "Säljarens upplysningsplikt". Säljaren är enligt lagen skyldig att informera köparen om alla fel och brister som han känner till och som inte kan anses normala med hänsyn till fastighetens ålder. Om säljaren upplyser köparen om sådana fel och brister blir han inte senare ersättningsskyldig för dem.

  Till köpekontraktet brukar ofta bifogas en frågelista som fylls i av säljaren. Listan gör det lättare för säljaren att minnas och ange bland annat tidigare skador, utförda reparationer och förbättringar. Det är givetvis angeläget att den fylls i med stor omsorg. Det är bättre att ange för mycket än för lite. Samråd gärna med mäklaren. Säljaren kan genom Svensk Fastighetsförmedling teckna en försäkring mot dolda fel.

  Svar

  Bankvärdering:
  En bankvärdering är en bedömning av bostadens långsiktiga värde. Den baseras på försäljningar av liknande bostäder i samma område och räknas ut statistiskt med hänsyn till bostadens storlek och egenskaper. En värderingsman anlitas ofta av banken för att utföra sådana värderingar, men också mäklare anlitas. Underlag består av datoriserad information över försäljningar under senare tid med vilket den aktuella bostaden kan jämföras.

  Marknadsvärdering:
  När mäklarna gör en värdering som underlag för en försäljning försöker de bedöma det troliga försäljningspriset. Mäklaren tar hänsyn till tillfälliga marknadsfaktorer. Svensk Fastighetsförmedling är lokala specialister och lokalkännedom är viktigt för en tillförlitlig marknadsvärdering. Det är viktigt att ta hänsyn till efterfrågan för just denna typ av bostad, ränteläget och möjlighet för köparna att låna pengar, aktuellt utbud på marknaden och så vidare.

  Mäklaren kan också bedöma hur köparna reagerar till bostadens specifika egenskaper. I korthet - en mäklares marknadsvärdering svarar på frågan: Hur mycket får du betalt för din bostad om du säljer den just nu? Självklart kan svaret också beror på hur du säljer den.

Om att köpa

  Svar

  Ett dolt fel är ett fel som köparen inte upptäckt och inte heller borde ha kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten. Omfattningen av undersökningen bestäms bland annat med hänsyn till fastighetens ålder och skick i övrigt.

  Det är oftast väl investerade pengar att låta en fackman undersöka fastigheten före köpet. Säljaren kan genom Svensk Fastighetsförmedling teckna en försäkring mot dolda fel.

  SvarBostadsrätten är en nyttjanderätt till en lägenhet, kombinerad med medlemskap och andel i en bostadsrättsförening. Bostadsrätten är lös egendom och vid överlåtelse gäller köplagens regler mellan säljaren och köparen.

  Det finns föreningar som inte uppfyller de krav som gäller för att föreningen ska anses vara en äkta förening. Dessa kallas för oäkta föreningar. Speciella, ofta oförmånliga, regler gäller för dessa föreningar och du måste därför särskilt som köpare ta reda på om föreningen är en äkta eller oäkta förening.
  Svar

  Enkelt uttryckt ansvarar säljaren endast för fel i fastigheten om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om fastigheten annars avviker från vad köparen haft anledning att förutsätta vid köpet.

  Övriga fel ansvarar köparen för. Köparen får dessutom inte åberopa fel som han vid en noggrann undersökning av fastigheten kunnat upptäcka.

  Svar

  Stämpelskatt är en skatt du betalar i samband med att du köper en fastighet. Skatten är för privatpersoner 1,5 procent av köpeskillingen. Skatten betalas av köparen.

  Inskrivningsmyndigheten kan dock kräva även säljaren på betalning av skatten om köparen av någon anledning inte betalar skatten.

  Svar

  Köp av fast egendom kräver enligt lagen att du iakttar vissa formföreskrifter för att köpet ska vara giltigt. Först när både säljaren och köparen undertecknat avtalet är köpet bindande.

  SvarEnligt bostadsrättslagen måste ett skriftligt överlåtelseavtal finnas för att köpet av bostadsrätten ska vara giltigt. Köpet är inte bindande förrän både säljaren och köparen undertecknat ett överlåtelseavtal.
  Svar

  Ett "rättsligt fel" är att fastigheten besväras av någon rättighet (till exempel ett servitut) som köparen inte känt till eller bort känna till vid köpet.

  Ett "rådighetsfel" föreligger om köparen på grund av offentlig myndighets beslut inte förvärvat den rådighet över fastigheten som han hade skäl att förutsätta vid köpet. Det kan till exempel vara att kommunen meddelat att en byggnad måste rivas på grund av att det saknas bygglov.

  Ett "faktiskt fel" i fastigheten är om dess fysiska beskaffenhet vid köpet avviker från "normal standard" (fukt, mögel med mera).

  Svar

  Till fastigheten hör dels vad som kallas fastighetstillbehör och dels byggnadstillbehör. Fastighetstillbehör är till exempel byggnad, ledning, stängsel som finns i eller ovan jord för stadigvarande bruk. Byggnadstillbehör är fast inredning och annat som byggnaden blivit försedd med om det är avsett för byggnaden.

  Byggnadstillbehör är  till exempel badkar, spis, kylskåp. Om inget annat avtalats mellan säljaren och köparen ingår fastighetstillbehör och byggnadstillbehör i köpet.

Mäklarens roll

  Svar

  En mäklare ska enligt fastighetsmäklarlagen tillgodose både köparens och säljarens berättigade intressen. Även om mäklaren normalt anlitas av säljaren ska han även tillgodose köparens intressen. Mäklaren är en "opartisk mellanman".

  Svar

  Bestämmelser om mäklarens skyldigheter och ansvar finns i en särskild lag, Fastighetsmäklarlagen. För att arbeta som fastighetsmäklare måste man vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Registreringen innebär att man har en för mäklaryrket godkänd utbildning och att man har en ansvarsförsäkring. Dessutom gör fastighetsmäklarnämnden en bedömning om man är lämpad att utöva yrket.

  Fastighetsmäklarinspektionen  granskar även mäklarnas arbete och har möjlighet att varna eller avregistrera mäklare som inte följer fastighetsmäklarlagen. Om man arbetar som mäklare utan att vara registrerad kan man dömas till böter eller fängelse.

   

  Av mäklarlagen framgår också följande:
  Mäklaren ska utföra uppdraget omsorgsfullt och enligt god mäklarsed. Mäklaren ska ge säljare och köpare de råd och upplysningar som de behöver. Mäklaren har att verka för att säljare lämnar korrekta upplysningar om fastigheten. Mäklaren måste också upplysa köparen om skyldigheten att undersöka fastigheten. Mäklaren ska hjälpa säljare och köpare att lösa alla frågor i samband med köpet. Mäklaren kontrollerar bland annat vem som är ägare och vilka servitut och inteckningar som belastar fastigheten.

  Mäklaren gör också beskrivningar av bostaden och en boendekostnadskalkyl. Mäklaren upprättar köpehandlingar och annat som behövs för att fastighetsaffären ska kunna genomföras. Detta är bara några av mäklarens uppgifter.
  Läs mer hos Fastighetsmäklarinspektionen (extern länk)

  Speciellt följande punkter bör undersökas:
  Fukt på golv och väggar i källaren avloppssystem inom- och utomhus, sprickor i fasad och grundmur, skorsten och murstock, vattenmängd och vattenkvalitet, rötskador, el- och vattenledningar, värmeanläggning, värmeisolering. Det är bra att låta en fackman genomföra besiktningen. Kostnaden för denna brukar oftast spara in sig själv.

  Säljaren kan genom Svensk Fastighetsförmedling teckna försäkringen Varudeklarerat mot dolda fel.

  Svar

  Om inget annat särskilt avtalats har mäklaren rätt till provision först när ett bindande köpeavtal skrivits mellan säljaren och köparen.

  Svar

  För att kunna bli registrerad som mäklare krävs bland annat att mäklaren har en ansvarsförsäkring som täcker skador som mäklaren förorsakat säljaren eller köparen. Mäklarens försäkring ska täcka skadeståndsskyldighet med minst 1.500.000 kronor för varje skadefall.

  Svar

  För att en fastighetsmäklare ska ha rätt till provision, som ersättningen vanligtvis kallas, krävs att ett bindande överlåtelseavtal kommit till stånd med en köpare, som mäklaren anvisat under uppdragstiden. Normalt kostar det inte något om en affär inte kommer till stånd.

  Uppdragsavtalet mellan säjaren och mäklaren ska i konsumentförhållanden vara skriftligt. I avtalet ska alltid stå om mäklaren ska ha någon ersättning för sina kostnader, även i det fall att försäljning inte kommer till stånd. Det är en säkerhet för uppdragsgivaren att veta exakt vad som gäller. I många fall begär mäklaren att få uppdraget med ensamrätt, vilket innebär att mäklaren har rätt till ersättning även om säljaren själv hittar en köpare eller att bostaden säljs genom en annan mäklare.

  Ensamrätt används för att mäklaren ska kunna satsa rejält just på ditt uppdrag och våga lägga ner kostnader på marknadsföring. Ett ensamrättsavtal får inte gälla längre tid än tre månader åt gången. Alla kostnader täcks normalt av provisionen. Du behöver aldrig riskera att betala mer om ni inte särskilt har kommit överens om detta i förväg. Provisionen betalas av säljaren.

   

Att tänka på efter du har sålt

  Svar

  När du har sålt din bostad måste du följande år redovisa försäljningen i din självdeklaration. Har du sålt med vinst ska du redovisa en skattepliktig kapitalinkomst och har du sålt med förlust får du göra avdrag under inkomst av kapital. Redovisningen i deklarationen brukar kallas kapitalvinstberäkning. Vid denna beräkning redovisar du försäljningssumman minus försäljningskostnader, inköpspris, inköpskostnader, renoveringskostnader och andra förbättringskostnader som haft.

  Köper du en ny bostad efter att du har sålt din förra bostad har du i vissa fall möjlighet att få uppskov med skattebetalningen till dess du säljer din nya bostad. Vill du veta mer, ta kontakt med närmaste bobutik.

Om bolån

  Svar

  SEB erbjuder en mycket konkurrentkraftig ränta. Se aktuell ränta.

  Svar

  Du kompletterar bottenlånet med ett topplån upp till 9o procent. Även här står bostaden som säkerhet, men eftersom den på grund av bottenlånet redan är belånad får du en högre ränta. Då topplånet är mindre brukar man amortera av lånet på 1o-3o år.

   

  Svar

  Ett bottenlån är ett lån som motsvarar upp till cirka 75 procent av marknadsvärdet, där räntan är lägre jämfört med andra lån. Kravet är i gengäld att du använder bostaden som säkerhet hos banken.

  Den låga räntan ger dig möjlighet att amortera av lånet på maximalt 5o år, där du kan välja de 5 första åren som amorteringsfria. Självklart finns det möjlighet att amortera lånet snabbare om du så önskar.

  Svar

  Bunden ränta ger dig samma avgift varje månad. Du får en trygg överblick av din ekonomi och det är enklare att hålla reda på pengarna. Ett lån med rörlig ränta följer marknadsräntan och månadsavgiften kan då variera från månad till månad.

  Ett lån med rörlig ränta kan du, när du vill, amortera mer på eller lösa utan extra avgifter. När som helst kan du lägga om lånet till bunden ränta. Känner du dig osäker på hur du skall göra finns möjligheten att ta två eller flera lån, där man kombinerar bunden och rörlig ränta.

  Svar

  När man köper ny bostad kan oförutsedda händelser inträffa. Det kan då vara en trygghet att ha en buffert tillhands.

  Buffertkredit är en kontokredit utan säkerhet, där du betalar ränta enbart när krediten utnyttjas. Buffertkrediten kan med fördel användas som uppsamlingskonto för dina boendekostnader med mera.

 
Fullständig webb | Mobilwebb
 
Hjälp

Ska du köpa eller sälja din bostad? Hos Svensk Fastighetsförmedling hittar du  villor, hus, bostadsrätter, lägenheter, tomter och fritidshus som är till salu. Om du vill sälja din bostad så hjälper våra fastighetsmäklare gärna dig. Välkommen till oss!