Hoppa till innehåll
 
Pris: 
1 650 000 - 1 850 000 kr
Sammanfattning
Pris: 
1 650 000 - 1 850 000 kr

Sandstugan, Uttran

Byggklara tomter i natursköna Uttran

  • Bebyggelsetyp: Tomtmark
  • Antal bostäder: 18 st
  • Upplåtelseform: Äganderätt
  • Inflyttning: 1 maj-15 juni
  • Försäljningsstart: 2017-02-19

Fakta

Fakta om projektet

Sammanfattning

  • Byggbolag: Botkyrka kommun
  • Pris: 1 650 000 - 1 850 000 kr
  • Upplåtelseform: Äganderätt

Allmänt

  • Län: Stockholm
  • Kommun: Botkyrka

Service och kommunikationer

I område är det planerat för skola och förskola. På kort promenadavstånd finner ni busskommunikationer till Tumba C.

Vägbeskrivning

Från Stockholm: Följ KP Arnolds väg förbi Tumba centrum till Sandstuguvägen i Uttran. Följ sedan Sandstuguvägen förbi Uttrans gamla Sjukhem.
Visa all fakta

Område

Vackert natur område, där ni kommer bo granne med naturen, men ändå ha promenadavstånd till Tumba centrum med affärer och pendel. Tomterna ligger i den nordöstra delen av i natursköna området Sandstugan vid Uttrans sjukhus. Området ligga ca 2 km från Tumba centrum, med infart från KP Arnoldssons Väg. En detaljplan för området antogs 2014 och färdigutbyggt kommer området att innehålla ca 120 småhus, ca 300 bostadsrätter i flerbostadshus, 200 hyreslägenheter i gamla sjukhuset, ett äldreboende och en förskola. Kommunen bygger ut gator och VA i området och arbetena beräknas vara färdiga till årsskiftet, dock kvarstår arbeten med gångbanor längs med vägarna, samt toppbeläggning av asfalt. Dessa arbeten bedöms ske när området är er utbyggt, preliminärt 2018-2019. Även en lekpark ska byggas i området under 2017.

Kommentar om projektet

TOMTERNA
Fastigheterna, Sommarstugan 5 till 22 är mellan 460 till 850 kvm stora.

DETALJPLANEN
Detaljplanen innehåller bestämmelser om vad och hur mycket man får bygga på respektive fastighet.

Man får bygga ett friliggande bostadshus i max två våningar. Största sammanlagda byggnadsarea (ytan på marken) är 95 kvm per tomt. Utöver bostadshuset kan komplementbyggnad som t e x garage eller förråd uppföras om högst 30 kvm. Parkering ska ske inom den egna fastigheten. Högsta taknocks höjd är 11 meter för huvudbyggnad och 3,5 meter för komplementbyggnad. Vind får inte inredas.

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från gatan och 3,5 från tomtgräns mot grannfastighet. Komplementbyggnad, ska placeras minst 4 meter från gata och 1,0 meter från tomtgräns mot grannfastighet.

GESTALTNINGSPROGRAM

Ett gestaltningsprogram togs fram i samband med detaljplanen. I det betonas att området ska präglas av närhet till skogen och skogsmarken gärna får få in i tomtmarken och att en häck bör planteras mellan gatan och bostadsfastigheterna.

MARKFÖRORENINGAR

I samband med utbyggnaden av VA och gata påträffades en gammal tipp i området. De förorenade massorna är borttagna och prover runt omkring visade att föroreningarna inte spridit sig.

GEOTEKNIK

Jordart är morän och eftersom berg har observerats relativt ytlig kan bergsschakt eventuellt krävas. Köparen ansvarar för att utföra erforderliga geotekniska utredningar.

RADON

Området är högrisk till normalrisk för markradon.


BRA ATT VETA

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN
Kommunen ansvarar för de allmänna ledningarna fram till anslutningspunkten, det vill säga de inkopplingsställen som finns vid varje fastighet. Anslutningspunkt för vatten, avlopp och dagvatten finns vid fastighetsgränsen och redovisas på nybyggnadskartan.

Byggnaderna skall placeras på sådan höjd att god avrinning från fastigheten erhålles.
Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt, men fastigheterna har en dagvattenanslutning, som man kan koppla drän- och dagvatten från fastigheten efter fördröjning, Se även kommunens dagvatten dagvattenstrategi.

Anläggningsavgifter för vatten och avlopp samt dagvatten ingår inte i köpeskillingen. Avgiften tas ut enligt gällande VA-taxa då tomten ansluts till nätet.

EL
Vattenfall Eldistribution AB levererar elkraft. För offert och anslutning kontaktas
Kundtjänst 020-82 00 00
E-post kundservice@vattenfall.com

VÄRME
Fjärrvärme är inte utbyggt till tomterna.

FIBER
Tomterna är förberedda för anslutning till fiber av Botkyrka Stadsnät.
För information och anslutning kontakta info@stadsnat.se eller 08-530 676 77.

NYBYGGNADSKARTA
Vid nybyggnad behövs nybyggnadskarta som underlag för projektering och bygglov. Kartan innehåller fastighetens areal, läge, planbestämmelser, ledningsinformation, höjdnivåer, gator m.m. Nybyggnadskartan beställer du på samhällsbyggnadsförvaltningen, kart- och mätenheten. Kostnaden uppgår till ca 7500 kronor.

BUDGIVNING
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljaren avgör när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren säljer. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden.

I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan överlåtelseavtal är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

Spekulanter uppmanas att noggrant undersöka lägenheten före köpet, som överlåtes i det skick och med den utrustning som föreligger i dag, med undantag av säljarens åtagande om flyttstädning.

Ekonomi

Pris

1 650 000 - 1 850 000 kr

Alla bilder

+ 3 Visa alla 9 bilder
 

Karta & område

Sandstugan, Uttran

Kontakt

Kontakta mäklaren

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Tack!

Oj, något gick fel! Försök igen. 

Ett ögonblick!
Tack!

Ska du också sälja? Låt oss då värdera din bostad

ANSVARIG MÄKLARE

Björn Petrén

Franchisetagare Reg. Fastighetsmäklare
 

Fadi Haddad

Reg. Fastighetsmäklare